top of page
Vážení priatelia, kamaráti a všetci tí,

PODPORÍŠ SITNO BLUES?

STAČÍ POUKÁZAŤ 2% Z DANI

Vážení priatelia, kamaráti a priaznivci podujatia Sitno Blues,
obraciame na Vás so žiadosťou o podporu nášho projektu Sitno Blues poukázaním 2% zo zaplatenej dani z príjmov fyzických a právnických osôb. Vami poukázané finančné prostriedky by sme použili na realizáciu hudobného podujatia SITNO BLUES a ďalších aktivít realizovaných našou neziskovou organizáciou. Vieme, že nie každý človek má možnosť rozdávať finančné dary, ale existuje možnosť ako sa dá finančne pomôcť dobrej veci. Svojimi aktivitami a činnosťou sa snažíme pomôcť  lokalite Počúvadlianskeho Jazera formou podpory zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva.
Je len na nás a v tomto prípade aj na Vás, aby sme nenechali chátrať tento malebný kút Slovenska. Vami poukázané prostriedky použijeme na ďalšie zveľaďovanie nami organizovaného podujatia, ktoré svojou realizáciou značnou mierou prispieva k rozvoju kultúrneho a spoločenského života v tejto lokalite a priamo podporuje rozvoj turizmu a cestovného ruchu v Banskoštiavnickom regióne. Ďakujeme

 

Za Vašu podporu a  za poukázanie sumy 2% z dani Vám ďakujeme.

 

ID Sitno Blues

IČO: 45739731
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: Sitnoblues Počúvadlo n.o.
Sídlo: ulica: Bartókova 32
PSČ: 943 01
obec: Štúrovo

DIČ: 2023777888
IBAN: SK49 8330 0000 0027 0281 2643 / banka: FIO banka, a.s.
registr.: OÚ BBč.reg: VVS/NO-13/2012

NÁVOD - AKO POUKÁZAŤ 2 PERCENTÁ Z DANI:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, právnické osoby, aj fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé. Ide o subjekty registrované v roku 20.., daň za rok 20.., príjem peňazí je v roku 20..

ZAMESTNANEC:
 • Do 16.04.20.. po­žiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (tlačoviny k stiahnutiu vyššie)

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.20.. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 
POZNÁMKY: 
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 20.. 2% z dane. Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne

FYZICKÁ OSOBA / SZČO:
tlačivo na stiahnutie typ A
tlačivo na stiahnutie typ B

Ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 20..

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (vypĺňa sa str.5 DP).

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 45739731
  Právna forma: Nezisková organizácia
  Obchodné meno: Sitnoblues Počúvadlo n.o.
  Sídlo: ulica: Počúvadlianske Jazero
  súp. č: 16
  PSČ 96901
  obec: Banská Štiavnica

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 • Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.20..) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska.

 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

POZNÁMKY: 

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 20.. 2% z dane za predchádzajúci kalend. rok 20..

 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

 

 
PRÁVNICKÁ OSOBA:

 

tlačivo na stiahnutie 

Na poukázanie 1,5% (2%) v roku 20..

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/pri­jímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 
POZOR:
 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 20.. až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 20.. (zvyčajne do 31.3.20..) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 20.. až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 20.. (zvyčajne do 31.3.20..) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa (vypĺňa sa str.12 DP).

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 45739731
  Právna forma: Nezisková organizácia
  Obchodné meno: Sitnoblues Počúvadlo n.o.
  Sídlo: ulica: Počúvadlianske Jazero
  súp. č: 16
  PSČ 96901
  obec: Banská Štiavnica

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

POZNÁMKY: 

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

bottom of page