top of page

ORGANIZÁTOR

 
Sitnoblues Počúvadlo n.o.

Založená rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici o registrácii pod číslom OVVS/NO-13/2012 nezisková organizácia.

 

Sídlo: Bartókova 32, 943 01 Štúrovo
DIČ: 2023777888

IČO: 45739731
Č.U: IBAN: SK49 8330 0000 0027 0281 2643 / banka: FIO banka a.s.

Druh všeobecne prospešných služieb

V zmysle § 2 ods. 2 zák.č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti:

  • tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: hlavne organizovanie koncertov a iných kultúrnych podujatí a vystúpení

  • vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry: hlavne organizovanie športových a turistických podujatí

bottom of page