top of page

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 

Miesto konania festivalu:

Počúvadlianske Jazero, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská Republika

Mapu nájdete v kolónke kontakt.

 
Vstupné:
 • Predpredaj vstupeniek na OnetTicket.sk alebo MaxiTicket.sk :: 23 € (2 dni), 15 € piatok, 18 € sobota 

 • Predaj na mieste festivalu bude možný :: 30 € (2 dni), 18 € piatok, 20 € sobota

 • ZŤP zdarma -  Doprovod si kupuje vstupenku.

 • Zmena programu vyhradená.

 • Osoby vstupujúce do areálu festivalu môžu byť prehľadané.

 • Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

 • Je prísne zakázané vnášať do areálu sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Odmietnutie vydania takéhoto predmetu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku. Organizátor si vyhradzuje odoprieť vstup a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.

 • Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, straty a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

 • Pre návštevníkov je prísne zakázaný vstup na pódium, crowdsurfing (plávanie na rukách) a stagediving (skákanie z pódiá). Porušenie týchto zákazov je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku.

 • Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané a to i pre súkromnú potrebu.

 • Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.

 • Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.

 • V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

 • Varovanie: Nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

 

Organizátor:

Sitnoblues Počúvadlo n.o., Bartókova 32, 943 01 Štúrovo

Deti:

Deti do 10 rokov zdarma.

Občerstvenie:

Stánky s občerstvením budú umiestnené v areáli festivalu. Platí prísny zákaz konzumovania alkoholických nápojov pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Ubytovanie:

Na zoznam možného ubytovania sa pozrite: Pripravujeme.

Parkovanie:

Parkovacie plochy v lokalite rekreačného strediska.

 

Psy:

Návštevníkom neodporúčame vstupovať do areálu so psami, vzhľadom na hluk v celom priestranstve. Voľný pohyb psov a pohyb psov bez náhubkov je zakázaný.

Zákazy:

Je zakázané nosiť so sebou do areálu festivalu predmety zo skla, alkohol, drogy, pyrotechniku, zbrane a predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, prípadne na majetku iných osôb. V prípade, že dôjde k zisteniu porušenia tohto nariadenia budú divákovi veci odobrané, prípadne návštevník bude vykázaný z areálu podujatia. Zhotovovanie zvukových, filmových a fotografických záznamov z koncertov je zakázané. Povolené je len zhotovovanie záznamov mimo vystúpení interpretov a bez blesku.

Fotenie a natáčanie video záznamov:

Táto činnosť je zahrnutá v zákonoch, ktoré bohužiaľ musíme rešpektovať. Samozrejme nie je možnosť pri dnešnej technike zabrániť tejto činnosti. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali to, že vysloveným prianím účinkujúcich je, ak fotíte, tak prosíme o fotenie bez použitia blesku. Samozrejme, že je nutné rešpektovať aj dodržiavanie určitej foto etiky. Fotenie za ochrannými bariérami a v zákulisí je povolené len so súhlasom organizátora.

bottom of page